ÅTERVINNING OCH PRODUCENTANSVAR

Returkartongbehållare säger till när de är fulla
(2007-06)

Svenskar bra på elektronikåtervinning
(2005-03)

USA:s datorer skrotas i Kina

(2003-04)

Företag hoppar av El-kretsen
(2003-04)


Elektronikföretag vill samarbeta runt elskrot
(2003-04)


Mobiltillverkare skrev återvinningsavtal

(2003-01)

HP återvinner datorutrustning

(2001-06-15)

Tysk industri vill inte återvinna

(2001-06-15)

Nya EU-beslut om elavfall

(2001-06-13)

Elskrot till återvinning

(2001-04-12)

Inget elavfall på soptippen efter 1 juli
(2001-03-21)

Sopig webbplats bra för miljön
(2001-03-20)

Svenskar sopsorterar rätt
(2001-03-19)

EU-regler skärps
(2001-02-09)

Överfulla papperskorgar försvinner

(2001-02-06)

Dålig återvinning av mobiltelefoner

(2000-07-14)

PCB fortfarande stort problem
(2000-06-20)

Miljövänlig förpackning till lysrör
(2000-05-10)

Elektronisk återvinning av skrot
(2000-04-30)

Nya regler om elavfall
(2000-04-06)

Var tionde kommun demonterar elektronikavfall
(2000-02-16)

Sopcontainern beställer själv tömning när det behövs
(1999-10-12)

Compaq skrotar miljöanpassat i Holland
(1999-09-03)


Returkartongbehållare säger till när de är fulla

Nu kan Returkartongs behållare säga till när det är dags för tömning. Genom att installera en elektronisk nivåmätare på återvinningsbehållarna kan fyllnadsgraden avläsas. Dessa nivåmätare är utrustade med simkort som skickar signaler via gprs till en server som i sin tur skickar ett mejl eller sms till entreprenören som ska tömma behållaren. En gång per dygn signaleras fyllnadsgraden i procent och på så sätt kan behållaren tömmas när den är full.

Källa: ComputerSweden


Svenskar bra på elektronikåtervinning
(2005-03)
Förra året ökade återvinningen av elektronik med 11 procent till cirka tio kilo per svensk. Totalt återvanns under fjolåret 87 miljoner kilo.

Största ökningen återfinns bland it- och kontorsutrustning, större vitvaror, hushållsapparater och handverktyg.

Källa: Computer Sweden


USA:s datorer skrotas i Kina
(2003-04)
Fyra femtedelar av alla datorer som skrotades i USA år 2001 gick till Asien. Det hävdar Washington Post, som påstår att det allra mesta togs in i Kina trots att det finns ett importförbud mot datorskrot i landet.

Källa: Ny Teknik


Företag hoppar av El-kretsen
(2003-04)
Flera stora företag har valt att lämna det gemensamma materialbolaget El-kretsen. Bolaget ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter, något som de avhoppade företagen Siba och Onoff nu själva måste ombesörja.

På grund av avhoppen föreslår Renhållningsverksföreningen, RVF, att regeringen ska tidigarelägga vissa delar av det EU-direktiv som innebär att de företag som omfattas av producentansvaret nu också måste ansvara för det historiska avfallet, som fördelas efter företagens marknadsandelar.

Källa: Miljörapporten


Elektronikföretag vill samarbeta runt elskrot
(2003-04)
Braun, Electrolux, HP och Sony vill tillsammans bygga ett eget system för insamling av elskrot. De vill försöka få fram europeiska avtal som gäller i flera länder, för att på så sätt göra återvinningen så effektiv som möjligt. Främst tänker man satsa på de EU-länder som i dag inte har något producentansvar, och därför inte kommit lika långt i sin hantering av elavfall.

Källa: Miljörapporten


Mobiltillverkare skrev återvinningsavtal
(2003-01)
Tio mobiltelefontillverkare, däribland Sony Ericsson och Nokia, skrev i december under ett avtal att ta hand om förbrukade mobiltelefoner.

Avtalet skrevs under inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP, och tanken är att inspirera även andra branscher till liknande avtal. Cirka 100 miljoner mobiltelefoner kasserades under 2002.

Källa: Ny Teknik


HP återvinner datorutrustning
(2001-06-15)
Hewlett-Packard satsar på miljön, och ska börja återvinna datorer, skrivare och annan datorutrustning. Gamla produkter tas emot och skänks som välgörenhet, eller plockas isär. Tillsammans med metallföretaget Noranda startar man projektet i USA, men uppger att liknande projekt ska dras igång i Europa. Källa: Computer Sweden


Tysk industri vill inte återvinna
(2001-06-15)
Den tyska industrin är missnöjd med EUs bestämmelser om återvinning av elskrot. EU kräver att 90 procent av materialet ska återvinnas och att vissa ämnen ska totalförbjudas, som till exempel bly. Industrin menar att detta är orealistiskt, och vill dessutom starta en egen insamlingsorganisation. Tanken är nämligen att kommunerna ska ansvara för insamlingen av gamla apparater och skicka räkning till företagen, något som inte alls är populärt. Kostnaden för skrotade vitvaror, radio- och teveapparater samt telefoner som skrotas i Tyskland varje år, beräknas vara 30 miljarder kronor.


Nya EU-beslut om elavfall
(2001-06-13)
EU har nu beslutat om hur insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter ska gå till. Främst ska tillverkarna stå för kostnaden. EU beslutade även om utfasning av farliga ämnen som till exempel bly, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel ur nytillverkade elprodukter. Från och med år 2007 ska farliga ämnen och substanser vara ersatta med miljövänligare substitut.Elskrot till återvinning
(2001-04-12)
Den 1 juli blir det förbjudet att skicka elskrot till soptippen, och alla gamla elartiklar måste lämnas till återvinningsstationer. På Naturvårdsverket finns mer information om vilka regler som gäller. www.environ.se


Inget elavfall på soptippen efter 1 juli
(2001-03-21)
Stena Technoworld är Sveriges största företag som återvinner elektronikavfall. I Blekinges Bräkne-Hoby demonteras 6 500 ton elektronikskrot per år, och nästan allt i till exempel bildrör går att återvinna. Företaget är ett av de som gynnas av den återvinningsförordning som träder i kraft den 1 juli i år, och säger att inget elektroniskt avfall får slängas på soptippen. Läs mer här eller om förordningen här


Sopig webbplats bra för miljön
(2001-03-20)
På KF:s webbplats "sopwebben" registreras all mängd och typ av avfall från stormarknaderna Obs, B&W och Robin Hood. På så sätt går det att avläsa vilken stormarknad som är den bästa källsorteraren genom enkel statistik. Målet är att minst 55 procent av avfallet från varje stormarknad ska källsorteras. Källa: Miljöaktuellt


Svenskar sopsorterar rätt
(2001-03-19)
Tre av fyra svenskar sorterar bort stora metallförpackningar och lämnar dessa vid en återvinningsstation. Däremot sorteras inte små metallförpackningar i lika hög grad. Kvinnor mellan 50 och 64 år är de som är flitigast med att sortera metallförpackningar som konservburkar, värmeljushållare och aluminiumfolie. Allt enligt Sifo. Källa: Miljöaktuellt


EU-regler skärps
(2001-02-09)
EUs regler för hantering av elektroniskt skrot och innehåll av farliga ämnen i elektroniska produkter kan komma att skärpas. EU-parlamentet kommer att ta upp frågan till diskussion, som ska grundas på en rapport skriven av den tyska politikern Karl-Heinz Florenz. Han förelår bland annat att producentansvar för elektroniskt skrot införs tidigare än vad som idag är föreslagit. Källa: ENDS Daily

 


Överfulla papperskorgar försvinner
(2001-02-06)
I den spanska staden Barcelona är problemet med överfulla papperskorgar snart ett minne blott. Staden har nämligen satsat 1,1 miljoner kronor på intelligenta papperskorgar som talar om hur fulla de är samt när de tömdes sist. Tanken är att stadens alla 18 000 papperskorgar på sikt ska bytas ut mot smarta sådana. Källa: Computer Sweden

 


Dålig återvinning av mobiltelefoner
(2000-07-14)
Enligt en undersökning gjord av Chalmers, har man bara återvunnit 50 000 av de drygt åtta miljoner mobiltelefoner som sålts i Sverige sedan 1982. En förklaring kan vara att många ger bort sina telefoner till släkt och vänner när de skaffar sig en ny. I samband med att man köper en mobiltelefon kan man lämna tillbaka sin gamla till Returtelefoni utan extra kostnad. Källa: Miljöaktuellt


PCB fortfarande stort problem
(2000-06-20)
Trots att man i Sverige förbjöd PCB i nya produkter för drygt 20 år sedan, visar avfall av elskrot fortfarande höga halter av både PCB och tungmetaller. Troligtvis kommer dessa avfallsrester att EU-klassas som farligt avfall, vilket betyder att de inte kan läggas på vanliga tippar. Naturvårdsverket uppmanar nu kommunernas tillsynsmyndigheter att uppmärksamma problemet på de fem skrotfragmenteringsanläggningarna i Hallstahammar, Halmstad, Huddinge, Malmö och Göteborg.


Miljövänlig förpackning till lysrör
(2000-05-10)
Problem att bli av med dina gamla lysrör? Ett nytt system, kallat "Take Care System", hjälper dig att på ett miljöanpassat sätt återvinna dina gamla lysrör. Det är bara att lägga tillbaks dem i kartongen och skicka dem till grossisten för återvinning.


Elektronisk återvinning av skrot
(2000-04-30)
Genom att skicka elektriska strömmar genom vatten med gamla sladdar och apparater, kan man återvinna råvara ur elektroniskt skrot. Elektriciteten söker sig längs materialkanter och där olika ämnen möter varandra, och i otaliga miniexplositioner friläggs elektroniskt skräp substans för substans. Metoden är tysk, och fördelen är att man får en renare slutprodukt samt slipper mekaniskt slitage. Materialen som utvinns kan sorteras i magnetiska/icke magnetiska samt metalliska/ickemetalliska.


Nya regler om elavfall
(2000-04-06)
Regeringen beslutade idag om nya regler angående elavfall. Från och med 1 juli år 2001 ska producentansvar gälla, det vill säga kunden ska kunna lämna tillbaka samma mängd och sorts elektronik som inhandlas. Köper kunden till exempel en ny teve, ska han/hon kunna lämna tillbaks den gamla utan kostnad. Alla som tillverkar, importerar eller säljer elektriska och elektroniska produkter räknas som producenter.

Dessutom blir det förbjudet att deponera, förbränna eller fragmentera avfallet utan att det passerat en certifierad förbehandlare. För kommunernas del innebär detta att allt elektriskt och elektroniskt avfall (EEA) som inte omfattas av producentansvaret måste sorteras ut från det vanliga hushållsavfallet.

För att göra det så smidigt som möjligt har Svenska renhållningsverksföreningen (RVF), Miljörådet för Elektriska och Elektroniska Produkter (MEEP) och kommunförbundet enats om ett samarbete. Kommunerna ska driva och bekosta insamlingen av EEA, medan producenterna ska organisera och finansiera behandlingen av det insamlade avfallet. På så sätt sparar kommunerna pengar, samtidigt som det blir mera lättförståeligt för konsumenterna.

Källa: NaturvårdsverketVar tionde kommun demonterar elektronikavfall
(2000-02-16)
Enligt en enkät från Renhållningsverksföreningen, RVF, samlade kommunerna in 8 000 ton elektriskt- och elektronikavfall (EEA) under 1999. Insamling skedde vid 355 bemannade återvinningscentraler. Var tionde kommun demonterar själva insamlat EEA. I hälften av kommunerna skickas avfallet i stället till privata företag. Enkäten hade en svarsfrekvens på 69 procent. Källa: Rvf-nyheterna 3/00Sopcontainern beställer själv tömning när det behövs
(1999-10-12)
Ragnsells introducerar nu sopcontainrar som själva ringer upp och berättar att det är dags för tömning eller att det blivit något tekniskt fel. Först ut är Coca-Cola i Haninge. Det nya systemet väntas medföra stora miljövinster genom färre och rationellare transporter. En trådlös GSM-server i containerns elbox ringer automatiskt till Ragnsells distributionsplanering när behållaren når en viss fyllnadsgrad. Det nya systemet kan inom en snar framtid få en stor marknad. Förhandlingar har redan inletts med containertillverkare om att installera GSM-systemet i nytillverkade containrar. För mer information: ring Ragnsells AB, Ronnie Pettersson, 08-795 46 41.
Compaq skrotar miljöanpassat i Holland
(1999-09-03)
I en återvinningsanläggning slutar Compaqs skrotfärdiga datorer sina dagar. Anläggningen är nu ISO certifierad för sina program för kvalitet, miljö, hälsa, och säkerhet. Enligt Compaq är detta den första utmärkelsen i sitt slag inom IT branschen eftersom den omfattar både miljö- och kvalitetskrav enligt ISO 14 001 och ISO 9002. Totalt tar Compaq hand om 4 000 ton material per år från kunder och den egna verksamheten
, skriver Computer Sweden.

 


GreenIT AB, Götgatan 91, 116 62 Stockholm, tel 08-556 00 185, fax 08-556 00 184, e-post info@greenit.se